Privacyverklaring en algemene voorwaarden

Op deze pagina lees je meer over website gebruik, algemene voorwaarden van de dienstverlening en de privacyverklaring ter nakoming van de wet AVG.

Websitegebruik

Wij doen er alles aan om deze website zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de gebruiker. Daarom laten we hier en daar een kruimelspoor van koekjes achter. Met deze cookies hebben we geen ander doel dan het optimaliseren van jouw gebruikerservaring. De gegevens die je eventueel achterlaat komen terecht in een beveiligd systeem. Laat je een e-mailadres achter? Die mogen wij van jou dan gebruiken om informatie of aanbiedingen naar toe te sturen. Wij bieden altijd de mogelijkheid om je uit onze systemen te verwijderen. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met de algemene voorwaarden websitegebruik. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op via de contactpagina.

 Dienstverlening

Wij doen altijd ons best om resultaten in elke opdracht te behalen, want zo doen wij zelf ook graag zaken. Als je met De Marketing Club een schriftelijke en / of mondelinge overeenkomst bent aangegaan zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: 

 • Wij werken uitsluitend op basis van de standaard algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag oftewel overeenkomst van opdracht van de Belastingdienst met nummer 9015550000-06-2, die te vinden is via deze link. De essentie van deze overeenkomst is dat er geen sprake is van werkgeversgezag en onze basisafspraken vast staan. Bij het van start gaan van de opdracht gelden de afspraken uit deze overeenkomst en zijn de invulvelden schriftelijk of mondeling besproken.
 • Offertes en aanbiedingen zijn 14 dagen geldig.  
 • Onze werkzaamheden hebben de aard van (Online) Marketing. De uit te voeren werkzaamheden binnen de opdracht worden zo duidelijk mogelijk van te voren besproken of vastgelegd. Mocht er sprake zijn van onduidelijkheid dan vindt er overleg plaats. Als er werkzaamheden verlangt worden die niet zijn overeengekomen kan meerwerk worden berekend na overleg en goedkeuring hiervan. 
 • Om de opdracht goed uit te kunnen voeren hebben wij informatie, bevoegdheid, bronnen en eventueel inloggegevens en toegang nodig. Je bent bereid dit te delen. 
 • De opdracht wordt zelfstandig en naar eigen inzicht zonder toezicht of leiding uitgevoerd.
 • De duur van een opdracht wordt meestal van te voren beschreven in de offerte of aanbieding. Als de duur niet bepaald is dan stopt de opdracht zodra er geen gebruik meer gemaakt wordt van onze dienstverlening met inachtneming van één volledige kalendermaand opzegtermijn. Als je de opdracht eerder wil stoppen dan afgesproken dan kan dat op de voorwaarde dat wij de volledige opdrachtwaarde vergoed krijgen.
 • Als de werkzaamheden op locatie plaatsvinden rekenen wij een reiskosten vergoeding. Deze staat 1 op 1 met de openbaar vervoerskosten of is €0,25 per gereden auto km.
 • Facturen voor de verrichte werkzaamheden sturen wij achteraf en altijd rond de eerste dag van de nieuwe kalendermaand. Tenzij het gaat om een opdracht die eerder is afgerond, dan wordt de factuur direct na afronding gestuurd. Er kan ook zijn afgesproken dat er een deel van de opdrachtsom van te voren wordt betaald. De standaard betaaltermijn is 14 dagen.
 • Wij verhogen elk jaar op 1 januari ons afgesproken tarief waarbij we rekening houden met de inflatie en groei in expertise. Hiervoor gaan wij in de maand november met elkaar in gesprek of informeren wij jou hier schriftelijk over. 
 • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade dat ontstaan is door advies dat wij gegeven hebben. De keuze en verantwoordelijkheid om dit op te volgen ligt bij jou.
 • Je aanvaard geen claims van derden ontstaan door werkzaamheden van ons. Daarnaast zijn wij nooit aansprakelijk te stellen voor schade die ontstaan is door werkzaamheden van ons waarvan de waarde hoger is dan het door ons verzekerde claimbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk te stellen voor schade aan jouw website(s), systemen of accounts als wij niet de enige zijn die er toegang tot hebben.
 • In het geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden die invloed hebben op het uitvoeren van de opdracht, zal er overleg plaatsvinden om een oplossing te vinden.

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan contact op via de contactpagina.

Privacyverklaring

De Marketing Club is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.demarketingclub.nl | 085 047 08 03 | of ga naar onze contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken De Marketing Club verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens– Telefoonnummer– E-mailadres– IP-adres– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch– Locatiegegevens– Gegevens over jouw activiteiten op onze website– Internetbrowser en apparaat type– Bankrekeningnummer (nodig voor betalingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken De Marketing Club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van jouw betaling– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten– Om goederen en diensten bij je af te leveren– De Marketing Club analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.– De Marketing Club verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming De Marketing Club neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Marketing Club) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren De Marketing Club bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 2 jaar voor persoonsgegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden De Marketing Club verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Wel delen wij jouw persoonsgegevens met verschillende derden alléén als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Marketing Club blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Een voorbeeld hiervan is ons boekhoudpakket. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken De Marketing Club gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Marketing Club en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres op de contactpagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Marketing Clubg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen De Marketing Club neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina.